Información  - X BTT CONCELLO DE DUMBRÍA

Información - X BTT CONCELLO DE DUMBRÍA

REGULAMENTO X RUTA BTT CONCELLO DE DUMBRIA

 

PREÁMBULO

 

O Concello de Dumbria e o Club Ciclista Dumbria, organizan a proba CICLOTURISTA, (proba deportiva NON COMPETITIVA), denominada: X RUTA BTT CONCELLO DE DUMBRIA.

ARTIGO 1

 

A proba disputaráse o dia domingo 1 de marzo de 2019, con saida e chegada en ( DUMBRIA), en formato de proba cicloturista, (proba deportiva non competitiva).

 

OPCION 1 - PERCORRIDO LONGO 54 km

 

 

OPCION 2 - PERCORRIDO CURTO 35 km

 

 A SAIDA de ambas as rutas, será as 09:30 desde as instalacións deportivas municipais de Dumbria.

 

ARTIGO 2 - PARTICIPACIÓN

 

Poderá participar na marcha calquera persoa que teña un minimo de 16 anos cumpridos o dia da proba. Os menores de idade terán que cubrir unha autorización paterna.

 

Os seguros contratados para a devandita proba, son os únicos seguros validos e aceptados pola organización da proba, para poder participar.

 

A participación na proba será baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes.

 

0 participante no momento da sua inscrición manifesta atoparse fisicamente apto para afrontar o percorrido da proba e que non ten ningún impedimento fisico nin psiquico para afrontar o
percorrido.

 

 

ARTIGO 3- SEGURIDADE

A organización da proba, réxese polas normas de trafico vixente, polo que é obrigatorio o use do casco protector homologado en todo o percorrido. 0 incumprimento desta norma sera motivo de expulsión inmediata.

Todos os participantes consideranse en excursión persoal, debendo aterse as Normas do Vixente Código de Circulación na estrada e considerandose persoalmente responsables de todas as
infraccións que poidan cometer.

É obrigatorio levar un telefono móbil cargado durante a proba. 0 telefono móbil será clave a hora de contactar, se existe a necesidade por avaria ou cuestións médicas, cos teléfonos de
emerxencia que figuran no dorsal.

 

Advirtese aos participantes que o feito de circular un vehiculo de apertura non supón a paralización do trafico, senon que se trata dunha sinalización.

 

A seguridade na via publica e o control e regulación do trafico será responsabilidade dos corpos de seguridade, pero hai que lembrar que o trafico no percorrido estar aberto e que, ante todo, débese circular seguindo as normas de circulación.

Non é unha competición, senón unha marcha cicloturista. Isto débese ter moi en conta a hora de cruzar poboacións, circular pola dereita, pasar por rotondas e cruces, baixadas de portos, etc. É obrigatorio levar o dorsal nun lugar visible, tanto na saida como nos avituallamientos. Fárase un rigoroso control de dorsais.

Quedara totalmente prohibido participar na marcha sen dorsal ou outra identificación que a organizacion entregue aos participantes.

deberá colocarse ademáis o CHIP segundo as instrucións que se darán pola organización para o control dos tempos.

 

0 90% do percorrido centrase en pistas forstales e camiños de monte, nos cruces con paso de vehiculos, A Agrupación de Voluntarios de PROTECCIÓN de Dumbria, será a encargada de xestionar os devanditos pasos.

 

De maneira estrita, realizarase a penalización daqueles participantes que:

- Non respecten coníignalas de seguridade indicadas por forzas da orde e pola organizacion.

 - Ensucien ou degraden o itinerario, arroxando desperdicios.

-Dispoñan de vehiculo de apoio propio, entorpecendo a marcha do resto.

- Comportamentos que impidan o normal desenvolvemento da proba e que vaian en contra do presente regulamento.

 

A penalización será:

- Inclusión nas listaxes dos participantes sancionados, para a sua posterior publicación.

                                                              - As sancións impostas polas autoridades, as que pola sua actitude puidese facerse merecedor.

 

 

ARTIGO 4— CONDICIÓN FÍSICA

 

Cada deportista participa na proba baixo a sua responsabilidade e declara estar en condicións fisicas óptimas, asi como ter dominio técnico suficiente para afrontala.

A organización aconsella a todos os participantes que pasen un reconecemento médico previo a proba co fin de detectar e descartar calquera anomalia incompatible coa practica do ciclismo. Todo participante na marcha comprometese a estar a un nivel fisico adecuado, que Ile permita cumprir coas medidas establecidas pola organización.

 

ARTIGO 5 — INSCRICIÓN

 

Non se consideraran formalizadas as inscricións ata que non se realice o pago das mesmas.
A inserición realizarase por adiantado a través da páxina Web: http://www.emesports.es/.
No momento da inscrición, é necesario indicar se o participante é federado ou non o esta.

 

 

ARTIGO 6 - FASE DE  INSCRICCION:

 

0 periodo de inscrición sera dende 3 de febreiro ata o 27 de febreiro as 23,59 h.

 

 

ARTiCULO 7 - CUOTA DE INSCRICIÓN:

 

O precio da  inscrición, sera de 12€, donde se incluen os seguientes apartados:

 

.- Dorsal personalizado

.-Avituallamentos solidos e liquidos Comida final

.-Ambulancia e médico   

.-  Personal de seguridad Aparcamiento

.- Duchas, aseos e cafeteria

O participante tamén terá a opción de inscribirse cunha cuota de 6 € que inclue todolos servizos anteriores agás a comida final.

 

ARTIGO 8 — OBSEQUIOS

 

Ao finalizar a marcha entregaranse os seguintes agasallos:

 

  1. a) 1 Trofeo ao participante mais novo.

 

  1. b) 1 Trofeo ao participante de mais idade.

 

  1. c) 1 Trofeo ao club con midis participantes.

 

ARTIGO 9 — DEREITOS DE 1MAXE

 

O participante autoriza o use de fotografias propias sempre que o seu use garde relacion co

evento no que se subscribe. Coa firma de inscrición o participante admite que o organizador, poida facer use da imaxe de todos os ciclistas en caiquera formato xa sexa grafico ou dixital e en todas as seas formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, cartels, medios de comunicaciOn, etc.) e cede todos os dereitos relativos a sua explotacion comercial e publicitaria que consideren
oportuno executar, sen dereito pola sua banda a recibir compensación
econórnica algunha.

 

ARTICULO 10- ENTREGA DE DORSAIS

 

A organización, entregara dorsais para a marcha nos seguintes horarios:

Sabado dia 29 de febreiro, en horario de 17,00 h a 20,00 h nas instalacións deportivas Municipais.

 

0 mesmo dia da marcha a partir das 08,00h nas Instalacións deportivas Municipais.

 

 

ARTIGO 11 - CIVISMO E RESPECTO

 

Os participantes aceptan cada un dos artigos deste regulamento e comprometense a participar de maneira honesta segundo as normas de trafico, asi como a cubrir todo o percorrido na sua
totalidade antes de cruzar a liña de meta. Asi mesmo, manifestan ser respectuosos co persoal implicado na organización e co resto de participantes.

Comprometense tamén a tratar o material deportivo propio e alleo con respecto, e a levar casco regulamentario, obrigatorio durante todo o percorrido.

Co fin de contribuir a un minima impacto ambiental da proba, os participantes usarán os

colectores situados nos avituallamientos e puntos estratéxicos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de arroxar nada a estrada durante o percorrido.

 

ARTIGO 12 - RESPECTA 0 MEDIO AMBIENTE.

 

Co fin de xerar un minimo impacto ambiental, os participantes usarán os colectores situados nos avituallamientos para tirar envases, envoltorios ou restos de comida e absteranse de arroxar nada a estrada durante o percorrido.

Respecta a posibles veciños e/ou traballadores da zona.

Respecta aos voluntarios e staff de organización que están a velar por ti, asi como aos teus propios compaiñeiros.

Respecta os avituallamientos. Pensa que detras teu/a virán máis participantes que tamén

quereran beber e corner como ti. So colle o imprescindible que necesites para aguantar ata o próximo avituallamiento.

Non te pares coa bici diante do avituallamiento para que che enchan os bidóns, isto forma moito tapón.

Non ouriñes a beira dos avituallamientos.

 

Os participantes que non cumpran con estas normas seran descualificados e apartados da marcha cicloturista pola organización nesta edición e as próximas.

ARTIGO 13 - XENERALIDADES

 

Respectarase a puntualidade dos horarios, debendo estar 15 minutos antes do horario de saida. A organización non se fai cargo de averias mecánicas.

A organización contará con ambulancia e coches de recollida de bicis e deportistas.

 

 

ARTIGO 14 - LOXiSTICA

A organización reservase o dereito de modificar todo o relativo ao itinerario,  avituallamientos, horario de saida, etc, cando por motivos ou circunstancias asi o aconsellen.

ARTIGO 15 - LOPD

 

0 Club Ciclista Dumbria e Concello de Dumbria, garanten o pleno cumprimento da normativa de Protección de Datos de Caracter Persoal, e asi, de acordo coa Lei Organica 1511999, o asinante queda informado a presta o seu consentimento a incorporación dos seus datos aos ficheiros
automatizados existentes no Club e ao tratamento dos mesmos para a sua utilización en relación co desenvolvimiento de xestións administrativas, comerciais e outras actividades propias do
mesmo. A politica de privacidade do citado club asegúralle, en todo caso, o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislacion vixente, mediante escrito dirixido a Club Ciclista Dumbria, CONCELLO DE DUMBRIA, CTRA DUMBRIA S/n. 15151,  DUMBRIA.

ARTICULO 16.- IDENTIFICACION DE RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN

Director executivo: Cesar Ferrio Martinez con D.N.I: 79319908S

Responsable seguridade viaria: Raul Gonzalez Lado con D. N.I: 76357289A

ARTIGO 17

 

Ao efectuar e validar a inscricion na proba, o partic  ante asume o coriecemento e aceptacion sen reservas do presente regulamento, renunciando calquera procedemento legal contra a
organización derivada da sua participación.

Asdo. O Director executivo:

Cesar Ferrio   Martnez.